Smluvní podmínky

Dnešního dne uzavřeli
Simple Money Service s.r.o.
IČ: 017 73 534,
se sídlem Počernická 509/85, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211426,
telefonní číslo: +420 702 034 931
adresa elektronické pošty:
info@simplepujcka.cz
bankovní spojení:

……………………………….
(dále jen “Věřitel”)

a

jméno a příjmení: (jméno a příjmení)
rodné číslo: (rodné číslo)
trvale bytem: (trvale bytem)
adresa pro doručování (pokud se liší od trvalého bydliště): (doručovací adresa)
číslo občanského průkazu: (číslo občanského průkazu)
číslo mobilního telefonu: (číslo mobilního telefonu)
adresa elektronické pošty: (adresa elektronické pošty)
číslo bankovního účtu: (číslo bankovního účtu)

(dále jen “Dlužník”)

tuto

RÁMCOVOU SMLOUVU O PŮJČCE
dle ustanovení § 51, § 51a a násl a § 657 násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Věřitel a Dlužník mají v úmyslu v budoucnu uzavírat smlouvy o půjčce, kterými Věřitel přenechá Dlužníkovi peněžní prostředky do určité částky, a Dlužník se zaváže poskytnuté peněžní prostředky po uplynutí dohodnuté doby vrátit a zaplatit úroky.
1.2. Tato Rámcová smlouva o půjčce rámcově upravuje právní vztahy vznikající mezi Věřitelem a Dlužníkem při uzavírání smluv o půjčce a související právní vztahy.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
2.1. Věřitelem se pro účely této smlouvy rozumí obchodní společnost Simple Money Service s.r.o., IČ: 017 73 534, se sídlem Počernická 509/85, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211426.
2.2. Dlužníkem se pro účely této smlouvy rozumí fyzická osoba, starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je občanem České republiky má místo trvalého pobytu v České republice a která jako Dlužník uzavřela s Věřitelem Jednotlivou smlouvu o půjčce.
2.3. Jednotlivou smlouvou o půjčce se pro účely této smlouvy rozumí smlouva o půjčce uzavřená mezi Věřitelem a Dlužníkem dle této Rámcové smlouvy o půjčce a řídící se podmínkami sjednanými v Rámcové smlouvě o půjčce.
2.4. Rámcovou smlouvou se pro účely této smlouvy rozumí tato rámcová smlouva o půjčce uzavřená mezi Věřitelem a Dlužníkem (dále také jako “Rámcová smlouva“).
2.5. Webovým portálem se pro účely této smlouvy rozumí webová stránka Věřitele umístěná na internetové adrese http://www.simplepujcka.cz.
2.6. Klientská sekce se pro účely této smlouvy rozumí prostředí na Internetových stránkách Věřitele přístupné Dlužníkovi po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, která získá formou SMS a ze kterého může Dlužník provádět žádosti o uzavření Jednotlivé smlouvy o půjčce nebo požadovat prodloužení splatnosti jednotlivé půjčky.
2.7. Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje k přístupu Dlužníka do Klientské sekce a dále k
označení Dlužníka jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní úkon chtěl Dlužník skutečně učinit a že se jedná o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Dlužníka (důkazní funkce).
Dlužník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Klientské sekce a bere na vědomí, že Věřitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Dlužníkem. Dlužník není oprávněn umožnit využívání Klientské sekce třetím osobám.
Věřitel může Dlužníkovi zrušit přístup do Klientské sekce, a to zejména v případě, kdy Dlužník poruší své povinnosti z Jednotlivé smlouvy o úvěru. Dlužník bere na vědomí, že Klientská sekce nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Věřitele, popř. třetích osob.
2.8. Bankovním účtem Věřitele se pro účely této smlouvy rozumí bankovní účet Věřitele uvedený v záhlaví této Rámcové smlouvy nebo jiný účet, jež bude Věřitelem písemně oznámen Dlužníkovi, na který Dlužník splácí půjčku, Úrok, Poplatek za prodloužení a případné sankce.
2.9. Variabilním symbolem se pro účely této smlouvy rozumí variabilní symbol platby, který bude Dlužníkovi sdělen Věřitelem prostřednictvím Klientské sekce a pod kterým bude Dlužník hradit své dluhy na Bankovní účet Věřitele.
2.10. Poštovní poukázkou se pro účely této smlouvy rozumí poštovní poukázka typu B, tj. peněžní (poštovní) služba poskytovaná provozovatelem poštovních služeb Českou poštou, s.p. Jedná se o nástroj vnitrostátního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu "účet - hotovost", kdy k úhradě poukázané částky dochází bezhotovostně z bankovního účtu a k výplatě poukázané částky příjemci

dochází v hotovosti do vlastních rukou výhradně adresáta, tj. Dlužníka. Náklady na doručení Poštovní poukázky Dlužníkovi nese zcela Věřitel.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vznikající na základě Jednotlivých smluv o půjčce se budou řídit podmínkami dohodnutými v této Rámcové smlouvě.
3.2. Působnost ustanovení dohodnutých v této Rámcové smlouvě mohou strany vyloučit pouze případnou zvláštní dohodou učiněnou v písemné formě.
4. UZAVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SMLUV O PŮJČCE
4.1. Dlužník prostřednictvím Klientské sekce sdělí Věřiteli požadavek na uzavření Jednotlivé smlouvy o půjčce a vybere z přednastavené nabídky její výši a dobu splatnosti. Přednastavená výše půjčky je 1.000,- Kč nebo 2.000,- Kč. V případě, že mezi Věřitelem a Dlužníkem bylo uzavřeno v období 12 měsíců více smluv o půjčce, jež dosáhli celkové výše 5 000 Kč, je nutno uzavřít Rámcovou smlouvou o spotřebitelském úvěru a na jejím základě pak Jednotlivé smlouvy o úvěru. Přednastavená doba splatnosti je 7, 10, 14, 15, 21, 25 nebo 30 dní.
4.2. Dlužník je oprávněn sdělit Věřiteli požadavek na uzavření Jednotlivé smlouvy o půjčce pouze v případě, že nemá vůči Věřiteli žádné neuhrazené splatné závazky, má pravidelný příjem, nebylo rozhodnuto o úpadku Dlužníka a není proti němu nařízena exekuce či výkon rozhodnutí.
4.3 Věřitel sdělí Dlužníkovi, jaké podklady k posouzení schopnosti Dlužníka splácet půjčku Věřitel vyžaduje. Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu povinen zaslat Věřiteli jím požadované podklady.
4.4. Uzavírání Jednotlivé smlouvy o půjčce probíhá následujícím způsobem:
4.4.1. Věřitel je na základě žádosti Dlužníka učiněné prostřednictvím Klientské sekce a po zaslání podkladů
potřebných k posouzení schopnosti Dlužníka splácet půjčku oprávněn sdělit Dlužníkovi prostřednictvím Klientské sekce nebo oznámením zaslaným na elektronickou adresu Dlužníka, že akceptuje jeho návrh na uzavření smlouvy o půjčce. Věřitel není povinen na základě žádosti (návrhu) Dlužníka uzavřít Jednotlivou smlouvu o půjčce.
4.4.2. Jakmile Věřitel akceptuje návrh na uzavření Jednotlivé smlouvy o půjčce, je Věřitel povinen nejpozději do čtyř pracovních dnů odeslat na adresu Dlužníka uvedenou v Rámcové smlouvě Poštovní poukázku výhradně do vlastních rukou Dlužníka doručovatelem Českou poštou, s.p. Prostřednictvím předmětné Poštovní poukázky je výhradně Dlužník oprávněn vyzvednout sjednanou peněžitou částku (půjčku) na jakékoliv pobočce České pošty, s.p. Nebude-li peněžitá částka (sjednaná půjčka) Dlužníkem vyzvednuta prostřednictvím Poštovní poukázky na jakékoliv pobočce České pošty, s.p. nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Poštovní poukázky na adresu místa trvalého bydliště Dlužníka, zaniká marným uplynutím této lhůty automaticky účinnost uzavřené Jednotlivé smlouvy o půjčce, a to následujícím kalendářním dnem.
5. OBSAH JEDNOTLIVÉ SMLOUVY O PŮJČCE
5.1. Jednotlivou smlouvou o půjčce Věřitel přenechá Dlužníkovi peněžní prostředky do určité částky, a Dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky po uplynutí dohodnuté doby vrátit a zaplatit Úrok.
5.2. Dlužník je oprávněn peněžní prostředky z půjčky použít na jakýkoliv účel.
6. SPLATNOST PŮJČKY
6.1. Poskytnuté peněžní prostředky je Dlužník povinen Věřiteli vrátit v době splatnosti sjednané v Jednotlivé smlouvě o půjčce, přičemž tato doba splatnosti může být sjednána na dobu 7, 10, 14, 15, 21, 25 nebo 30 dní (dále jen “Den splatnosti”). Poskytnuté
peněžní prostředky je Dlužník povinen Věřiteli vrátit bezhotovostně v jediné splátce na Bankovní účet Věřitele, a to spolu s Úrokem. Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem.
6.2. Dlužník může zažádat o prodloužení splatnosti o 15 dní. Věřitel za Prodloužení splatnosti účtuje Dlužníkovi Poplatek za prodloužení dle čl. 7 této Rámcové smlouvy.
6.3. Žádost o prodloužení musí být Dlužníkem podána nejpozději 48h před splatností půjčky prostřednictvím Klientské sekce. 
6.4. Splatnost půjčky může být prodloužena až po připsání Poplatku za prodloužení na Věřitelův bankovní účet. Poplatek za prodloužení musí být připsán na Věřitelův bankovní účet nejpozději v den splatnosti půjčky.
6.5. Věřitel doručí Dlužníkovi přijetí žádosti o prodloužení splatnosti prostřednictvím Klientské sekce nebo na elektronickou adresu Dlužníka do 24 hodin po obdržení žádosti o prodloužení splatnosti. Prodloužení splatnosti se má za sjednané okamžikem, kdy včasné přijetí žádosti o prodloužení dojde Dlužníkovi. Přijetím žádosti o prodloužení splatnosti se Den splatnosti posouvá o 15 dnů (dále jen „Prodloužený den splatnosti“). Je-li žádost o prodloužení splatnosti Věřitelem odmítnuta či není-li přijata Věřitelem včas, je Dlužník povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit Věřiteli v původní (neprodloužený) Den splatnosti.
6.6. Dlužník může požadovat prodloužení splatnosti u jednotlivé půjčky až 3x.
6.7 Věřitel není povinen splatnost půjčky prodloužit.
7. POPLATEK ZA PRODLOUŽENÍ PŮJČKY
7.1. Za prodloužení doby splatnosti půjčky dle čl. 6 této Rámcové smlouvy sjednávají strany úplatu (dále jen „Poplatek za prodloužení”) ve výši 20% jistiny půjčky.

7.2. Výše Poplatku za prodloužení je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním prodloužení závazku, tj. zejména náklady Věřitele související se zpracováním žádosti o prodloužení doby splatnosti, kontrolou splnění podmínek pro prodloužení doby splatnosti a zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro půjčku po prodlouženou dobu splatnosti.
8. POPLATEK, ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA
8.1. Za dobu od poskytnutí peněžních prostředků (které byly Dlužníkovi Věřitelem poskytnuty v souladu s Jednotlivou smlouvou o půjčce) do uplynutí lhůty pro jejich vrácení je Věřitel povinen zaplatit Věřiteli poplatek ve výši uvedené v příloze této smlouvy.
8.2. V případě, že bude Dlužník v prodlení se splacením dluhu, je povinen hradit Věřiteli úrok z prodlení v zákonné výši podle § 517 odst. 2 ObčZ a nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení.
8.3. V případě, že bude Dlužník v prodlení se splacením půjčky je povinen dále hradit Věřiteli smluvní pokutu v následující výši za:
započatý 1. týden po splatnosti: 500,- Kč
započatý 2. týden po splatnosti: 100% hodnoty jistiny půjčky, maximálně však 5000 Kč
Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 5.500,- Kč.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že Dlužník porušení povinnosti nezaviní.
9. NÁKLADY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY
V případně nikoliv řádného a/nebo nikoliv včasného vrácení půjčky a v případě uplatnění pohledávky návrhem na zahájení řízení Věřitelem, sjednávající smluvní strany, že Dlužník je povinen uhradit Věřiteli náklady spojené s pověřením společnosti Credit Collect Group s.r.o. vymáháním pohledávky stanovené paušálně částkou ve výši 6.750,- Kč.
11. TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ
11.1. Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
11.2. Tato Rámcová smlouva může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí pro Dlužníka jeden (1) měsíc, pro Věřitele (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Účinnost této Rámcové smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty. Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již uzavřených Jednotlivých smluv o půjčce.
11.3. Změny této Rámcové smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
12. SMLOUVY O FINANČNÍCH SLUŽBÁCH UZAVÍRANÝCH NA DÁLKU
12.1. Pro Jednotlivé smlouvy o půjčce je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Dlužníka. Dlužník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Jednotlivé smlouvy o půjčce
Věřitel tímto poskytuje Dlužníkovi následující informace.
12.2. Informace o Věřiteli: (I) Obchodní firma Věřitele je uvedena v záhlaví této smlouvy; (II) Identifikační číslo Věřitele je uvedeno v záhlaví této smlouvy; (III) Hlavní předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; (IV) Sídlo Věřitele je uvedeno v záhlaví této smlouvy; (V) Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, bližší údaje o zápisu jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy; (VI) Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele: Úřad městské části Praha 10 – Odbor živnostenský, adresa: Vršovická 68, 101 38 Praha 10.
12.3. Informace o poskytované finanční službě: (I) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: poskytnutí půjčky Dlužníkovi za podmínek uvedených v této Rámcové smlouvě (II) Celková cena poskytované služby pro Dlužníka včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: celkovou cenu za poskytnutí půjčky tvoří Úrok dle odst. 8.1, event.. Poplatek za prodloužení půjčky dle čl. 7 a zákonný úrok z prodlení dle odst. 8.2, smluvní pokuta dle odst. 8.3. a náklady spojené s vymáháním pohledávky dle čl. 9 této Rámcové smlouvy; (III) Možná rizika mimo kontrolu Věřitele spojená s poskytovanou finanční službou: finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a Věřitel si není vědom rizik mimo kontrolu Věřitele spojených s poskytovanou finanční službou, vyjma rizik vyplývajících z porušení povinností Dlužníkem dle této smlouvy; (IV) Případné další náklady jsou uvedeny v této Rámcové smlouvě, náklady související s použitím prostředků komunikace na dálku jsou určovány subjekty, které

služby komunikace na dálku poskytují; (V) Poskytnuté informace zůstávají v platnosti po celou dobu trvání vztahu z této smlouvy, nedojde-li k jejich změně; (VI) Možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby jsou uvedeny v této smlouvě; (VII) Věřitelem nejsou účtovány dodatečné náklady pro Dlužníka za použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání této smlouvy nebo při poskytování Jednotlivé smlouvy o půjčce, Dlužník hradí náklady za použití prostředků komunikace ve výši účtované subjektem, který poskytuje služby prostředků komunikace na dálku, a dále Dlužník hradí náklady na bankovní poplatky při splacení svých závazků bezhotovostním bankovním převodem ve výši účtované subjekty, které tyto služby poskytují.
12.4. Informace o smlouvě: (I) Od Jednotlivé smlouvy o půjčce má Dlužník právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (v případě, že by mu nebyly předány veškeré informace vyžadované ustanovením § 54b odst. 8 nebo 9 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány tyto informace, nastal-li tento den po uzavření takové smlouvy). Právo na odstoupení nemá Dlužník u smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost Dlužníka před výkonem Dlužníkova práva na odstoupení od Jednotlivé smlouvy o půjčce. Ve lhůtě pro odstoupení může Věřitel začít poskytovat Jednotlivou půjčku, neboť s tím Dlužník vyslovil souhlas v čl. 4.4.2 této smlouvy. Odstoupí-li Dlužník dle předchozí věty, Věřitel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu s tím, že požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby; Věřitel je tak oprávněn požadovat vrácení jistiny půjčky. Dlužník je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal Věřiteli oznámení o odstoupení, vrátit Věřiteli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě smlouvy o poskytnutí další půjčky. Pokud Dlužník nevyužije svého práva odstoupit v zákonem uvedené lhůtě, jeho právo na odstoupení zaniká; (II) Jednotlivá smlouva o půjčce trvá po dobu uvedenou v ní; (III) Informace o právu na předčasné nebo jednostranné ukončení takové smlouvy (včetně případných smluvních pokut) jsou uvedeny v této smlouvě; Věřitel nemá právo Jednotlivou smlouvu o půjčce předčasně nebo jednostranně ukončit, právo Dlužníka na odstoupení je popsáno v předchozím odstavci (I); (IV) Praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od Jednotlivé smlouvy o půjčce: odstoupení je nutno učinit v písemné formě a zaslat jej na adresu sídla Věřitele; lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení písemně odesláno před uplynutím této lhůty; Dlužník je v odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, dat. nar, oznámení ohledně odstoupení, datum a dále je povinen odstoupení podepsat; (V) Označení členského státu Evropské unie, jehož právní předpisy bere Věřitel za základ pro vytvoření vztahů s Dlužníkem: Česká republika; (VI) Právní vztah mezi účastníky Jednotlivé smlouvy o půjčce se řídí právem České republiky; v případě sporů vzniklých mezi Věřitelem a Dlužníkem bude rozhodováno obecnými soudy ČR, pokud nedojde mezi Věřitelem a Dlužníkem k uzavření Rozhodčí smlouvy; (VII) Informace o jazyku, ve kterém bude Věřitel se souhlasem Dlužníka komunikovat s Dlužníkem během trvání vzájemného právního vztahu a ve kterých budou poskytnuty smluvní podmínky a další informace: český jazyk.
12.5. Dlužník se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to
písemně na adresu jeho sídla. Stížnost vyřídí některý z vedoucích pracovníků Věřitele a Dlužníkovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Dlužníkem; Dlužník se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů. Případný spor mezi Věřitelem a Dlužníkem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Dlužníka s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.
12.6 Informace, které jsou podle této Rámcové smlouvy Dlužníkovi poskytovány, jsou poskytovány za účelem uzavírání Jednotlivých smluv o půjčce na dálku.
13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
13.1 Dlužník dále jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává prokazatelný písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany Věřitele.
13.2. Ochrana osobních údajů Dlužníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dlužník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo,

číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, věk, číslo Bankovního účtu, informace o majetkových poměrech a ostatní údaje související s touto Rámcovou smlouvou či s Jednotlivou smlouvou o půjčce (společně vše jen jako „osobní údaje“).
13.3. Dlužník souhlasí se zpracováním osobních údajů Věřitelem, a to pro účely poskytnutí půjček a jejich následnou správu (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z půjček), ověření identity Dlužníka, ověření, že Dlužník nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Dlužník má pravidelný příjem, zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Dlužníka a posouzení schopnosti Dlužníka splácet půjčky a pro účely předávání osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů, včetně předávání údajů Centrálnímu registru dlužníků k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci registru a mezinárodního registru CERD a podregistrů BRKI a NRKI. Dlužník souhlasí s tím, aby Centrální registr dlužníků jeho osobní údaje zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru, kteří je mohou použít, a to případně spolu s dalšími osobními údaji, které oprávněně zpracovávají.
13.4. Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z půjček, v souvislosti s ověřením, že Dlužník nemá žádné neuhrazené splatné dluhy, má pravidelný příjem, dále v souvislosti se zjišťováním dalších informací o majetkových poměrech Dlužníka a posouzením schopnosti Dlužníka splácet úvěr.
13.5. Dlužník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v osobních údajích.
13.6. Zpracováním osobních údajů Dlužníka může Věřitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z Rámcové smlouvy a z Jednotlivých smluv o půjčce. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
13.7. Dlužník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Dlužníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Dlužníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má Dlužník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Dlužníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
13.8. Požádá-li Dlužník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Věřitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
13.9. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto ustanovení není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření této Rámcové smlouvy.
Pokud Dlužník nesouhlasí s některými ustanoveními tohoto čl. 13 této Rámcové smlouvy, může konkrétní ustanovení přeškrtnout nebo k tomuto ustanovení (nebo na jiné vhodné místo v této Rámcové smlouvě) dopsat poznámku, ze které bude zřejmá jeho vůle (např. „nesouhlasím se zpracováním osobních údajů“, „nesouhlasím s pořízením kopie občanského průkazu“, apod.).
14. DORUČOVÁNÍ
14.1. Není-li dohodnuto v této Rámcové smlouvě jinak, korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
14.2. Zpráva je doručena:
14.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
14.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
14.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
14.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
15. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ
15.1. Případné spory z této Rámcové smlouvy a Jednotlivých smluv o půjčce budou rozhodovat obecné soudy České Republiky, pokud nedošlo k uzavření Rozhodčí smlouvy mezi Věřitelem a Dlužníkem. Případný spor

je též možno řešit dle čl. 12.5 této Rámcové smlouvy prostřednictvím finančního arbitra, i když byla sjednána rozhodčí smlouva.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Rámcové smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
16.2. Dlužník prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této Rámcové smlouvy, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel poskytl Dlužníkovi náležité vysvětlení a Dlužník prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato Rámcová smlouva o půjčce a Jednotlivá smlouva o půjčce odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Dlužník nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby.
16.3. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Rámcové smlouvě. Dlužník dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených ve všech dokumentech zaslaných Věřiteli k posouzení schopnosti Dlužníka splácet půjčku.
16.4. Smluvní strany si obsah Rámcové smlouvy přečetly a souhlasí s ním.
16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.


Součást těchto Podmínek tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů  - pro stažení klikněte

Příloha č. 2 Poplatky za půjčku a prodloužení splatnosti a kalkulace RPSN  - pro stažení klikněte

 
Informace dle §54b zákona č. 40/1964 Sb. - pro stažení klikněte (pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013)
Informace dle § 1843 zákona č. 89/2012 Sb. - pro stažení klikněte (pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014)

Požádejte o půjčku

Kolik si chcete půjčit? 3000 Kč

Můžete si půjčit 1 000 Kč až 10 000 Kč.

1000 Kč si můžete půjčit až při další půjčce


Na jak dlouho? 30 dnů

Kolik si chcete půjčit

Peníze na účtě: do 30 min*

Půjčka: 3000 Kč

Poplatek: 840 Kč

Celkem vrátíte: 3840 Kč